نسخه 2.50.03 منتشر شد (فروشگاهی و مدیریت تعمیرگاه)